مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۹۶۰
سه‌شنبه،۱۶ خرداد ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۴۰
رأی شماره۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حدنصاب