مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۹۵۸
سه‌شنبه،۹ خرداد ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۳۶
قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور