مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۹۵۷
یکشنبه،۷ خرداد ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۳۴
تصویب‌نامه درخصوص ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار