مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۹۵۶
پنج‌شنبه،۴ خرداد ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۳۲
رأی شماره ۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در صورت بازنشستگی جانبازان مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان برقراری مستمری برمبنای ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۶۷ و برمبنای آخرین حقوق قبل از بازنشستگی موجه نیست