مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۹۵۱
سه‌شنبه،۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۱۲
تصویب‌نامه در خصوص اعضای موظف و غیرموظف هیأت‌مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، کیش، ماکو