مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۹۴۷
دوشنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۰۰
رأی شماره‌های ۱۳۱۶ ـ ۱۳۱۵ـ ۱۳۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک