مرجع تصویب: شوراي عالي اداري
شماره ویژه نامه: ۹۴۶
دوشنبه،۲۱ فروردین ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۰۹۹۵
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری