مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۹۴۶
دوشنبه،۲۱ فروردین ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۰۹۹۵
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶)