مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۹۴۲
چهارشنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۵
سال هفتاد و سه شماره ۲۰۹۸۰
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «معاملات خودرو