مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۹۴۲
چهارشنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۵
سال هفتاد و سه شماره ۲۰۹۸۰
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۷۸۱۳/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۶