مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۶۲۱
پنج‌شنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۷۸
قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور