مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۹۳۳
دوشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۴۹
رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری