مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۹۲۹
شنبه،۲ بهمن ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۳۵
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: قرار منع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تأیید در دادگاه کیفری یک قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است