مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۹۲۴
دوشنبه،۲۰ دی ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۲۶
تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای اسلام‌آباد مرکز دهستان ترک شرقی بخش مرکزی شهرستان ملایر در استان همدان به شهر