مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۹۲۲
سه‌شنبه،۱۴ دی ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۲۱
رأی شماره ۶۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۴۰۷ـ ۳/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر شاندیز درخصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک