مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۹۲۱
چهارشنبه،۸ دی ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۱۶
دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک