مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۹۲۱
چهارشنبه،۸ دی ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۱۶
آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف