مرجع تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شماره ویژه نامه: ۹۲۰
دوشنبه،۶ دی ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۱۴
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر تبریز