مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۹۲۰
دوشنبه،۶ دی ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۱۴
رأی شماره‌های ۵۹۴ الی ۶۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ ستون رشته اصلی شهرسازی ـ برنامه‌ریزی شهری بخشنامه شماره۴۳۰/۱۸۳۱۵ـ ۸/۴/۱۳۹۴ و بند۲۶ مصوبات پیوست بخشنامه شماره ۴۳۰/۶۸۶۹۳ ـ۴/۱۱/۱۳۹۱ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی و همچنین ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه ۴۳۰/۶۸۶۹۳ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۱ دفتر مذکور