مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۹۲۰
دوشنبه،۶ دی ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۱۴
رأی شماره ۵۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۴ مصوبه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۴ و مصوبه شماره ۲۸۵۳۳/ش الف س ـ ۴/۸/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز