مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۹۱۰
شنبه،۲۲ آبان ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۸۰
رأی شماره‌های ۴۹۴ الی ۵۰۸ هیأت عمومی ‌دیوان‌عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «و» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری ۱۳۹۵ و قسمتی از بند ۱ـ ۸ دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ دانشگاه و مؤسسات عالی سراسر کشور از تاریخ انتشار