مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۹۰۴
دوشنبه،۱۹ مهر ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۵۴
اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری