مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۹۰۴
دوشنبه،۱۹ مهر ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۵۴
رأی شماره۴۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۴ ردیف ۲۸ و قسمتهای ۱۲ ـ ۲۸ و ۱۳ ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری یزد مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر یزد