مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۹۰۲
چهارشنبه،۱۴ مهر ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۵۰
آیین‏نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز