مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۸۹۴
شنبه،۱۳ شهریور ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۲۴
آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات