مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۸۹۳
سه‌شنبه،۹ شهریور ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۲۱
تصویب‌نامه در خصوص تعیین مرز زمینی ریمدان به عنوان مرز مجاز جهت ورود و خروج وسایل نقلیه، کالا و مسافر