مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۸۹۲
سه‌شنبه،۲ شهریور ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۱۵
رأی شماره ۳۳۱ الی ۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض از بانکها، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهای شیراز، آران و بیدگل، تبریز و کرمان است و ابطال می‌شود