مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۸۹۲
سه‌شنبه،۲ شهریور ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۱۵
رأی شماره ۲۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده ۴۵ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب ۲۸/۵/۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار نسبت به صرافی‌هایی که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده است