مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۸۸۷
شنبه،۱۶ مرداد ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۰۰
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه