مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۸۸۶
چهارشنبه،۱۳ مرداد ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۹۸
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه