مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۸۸۴
پنج‌شنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۸۸
رأی شماره۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ درخصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب