مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۸۸۲
چهارشنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۸۱
رأی شماره ۲۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ بخش ۱۳ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض ۵% حق‌النظاره خدمات مهندسی از تاریخ تصویب