مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۸۸۲
چهارشنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۸۱
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد ۶۵ ، ۶۶ ، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الزامی بوده و مقیّد به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد