مرجع تصویب: شوراي عالي اداري
شماره ویژه نامه: ۸۸۰
یکشنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۷۴
مصوبه شورای عالی اداری درخصوص دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای