مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۸۷۷
سه‌شنبه،۱ تیر ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۶۵
تصویب‌نامه در خصوص صدور ضمانتنامه تضمین تسویه اقساط معوق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بانک KFW آلمان