مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۸۷۲
پنج‌شنبه،۱۳ خرداد ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۵۰
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران