مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۸۷۰
سه‌شنبه،۴ خرداد ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۴۲
تصویب‌نامه درخصوص صدور پروانه فعالیت و جواز کسب در کلیه امور حمل و نقل درون و برون شهری