مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۸۷۰
سه‌شنبه،۴ خرداد ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۴۲
اصلاح بند (۱) تصمیم‌نامه شماره ۱۱۹۲۸۱/۴۷۲۳۴ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۰ و تبصره آن