مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۸۷۰
سه‌شنبه،۴ خرداد ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۴۲
قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران