مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۸۶۵
چهارشنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۲۱
رأی شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار می‌باشد