مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۸۶۲
شنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۱۲
قانون موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر