مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۸۶۱
چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۱۰
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه