مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۸۵۷
سه‌شنبه،۱۰ فروردین ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۹۸
قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی