مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۸۵۶
پنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه