آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
۲۹/۱۱/۱۳۹۶
الحاق ماده (۱۴) به آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون...
۲۹/۱۱/۱۳۹۶
آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش...
۱۶/۱۱/۱۳۹۶
الحاق یک تبصره به ماده (۳) آیین‌نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیرنظامی)
۱۲/۱۱/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
۰۷/۱۱/۱۳۹۶
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
آیین¬نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه¬های کشور
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۱۹/۱۰/۱۳۹۶
آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری
۱۹/۱۰/۱۳۹۶
آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها
۱۹/۱۰/۱۳۹۶
آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
۰۵/۰۹/۱۳۹۶
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع...
۰۵/۰۹/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۱۵/۰۸/۱۳۹۶
آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن
۱۵/۰۸/۱۳۹۶