آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۴۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۴۸۳ و ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۵۰۳۳/۶۰ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ مدیرکل...
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ شورای اسلامی اصفهان...
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ تبصره ۲ ماده ۲۵ عوارض محلی شهرداری تنکابن...
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۴۴۱ و ۴۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۷ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۷...
۰۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت...
۰۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به دعاوی الزام به پرداخت عیدی ایام اسارت...
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۳۴۹ الی ۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۳۹۴ و ۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۳۹۸ الی ۳۹۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۵/۰۵/۱۳۹۹