آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۸/۳/۱۳۹۷ کارگروه توزیع...
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال نامه شماره ۲۷۲۰/۲۸/۹۰۷۳ـ ۳۰/۱/۱۳۹۶ معاون...
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال نامه شماره ۴۴۹۰۷/۹۱/۲۳۱ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ رئیس امور...
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال ماده ۳۲ آیین دادرسی کار مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال نامه شماره ۷۴۰۰۳ـ ۲۵/۴/۱۳۹۶ مدیر کل روابط...
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۳...
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۷۵۰۰۴۰/۹۵ـ ۱۳۹۵ و ابطال بند...
۲۰/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۳۹۹۵/۹۳/۴/ش ـ ۲۵/۴/۱۳۹۳...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۲۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲ـ۱۲ عوارض حذف و کسر پارکینگ...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۴ از صورتجلسات شماره ۳۶ ـ ۲۵/۷/۱۳۹۴...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ت» ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳، بند...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸