آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره‌های ۲۹۷۱ و ۲۹۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳/۱۰۸۰ـ ۱۴/۸/۱۳۹۳...
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون...
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۰۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۰۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۳۰۵۵ الی ۳۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۰۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۵۳۷۵ـ ۱۴/۶/۱۳۹۷ مدیرکل دفتر امور...
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۰۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی برخی از شهرهای استان...
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۰۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۵۳۹۰ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی...
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۰۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۲۹ تبصره‌های ۱، ۳ و ۶ تعرفه عوارض...
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۰۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بند (۵) شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط...
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۳۰۶۶ الی ۳۰۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ مصوبه شماره ۱۶۴۴/۸۰ ـ...
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۱۰۴ الی ۲۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۳ـ ۵ و ۳ آیین‌نامه نحوه اجرای...
۲۵/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۱۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان...
۲۵/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۱۵۰ الی ۳۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۰۷۳۴/۴۲/۲۳ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۵...
۲۵/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال بند۳ مصوبه ۴۳۲/۸۰ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۷ هیأت...
۲۰/۱۲/۱۳۹۸