آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون احداث شهرک امین گستر ـ تهران باستان
۰۱/۱۰/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طراحی شهری رودخانه خرم‌آباد
۰۱/۱۰/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر اسکو
۰۱/۱۰/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر باغبهادران
۰۱/۱۰/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر جدید سهند
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهر آبدانان
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ماکو
۲۱/۰۸/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع شهر قزوین
۳۰/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر جنت‌شهر
۳۰/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساماندهی محور شهری فرحزاد
۳۰/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون چارچوب طراحی شهری، بهسازی و تجدید حیات محله بلاغی
۳۰/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سامانه مدیریت فرآیند کمیسیون ماده۵
۳۰/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اتخاذ رویکرد نوین در تهیه برنامه‌های توسعه شهری ـ ۲
۳۰/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی اصفهان (الحاق اراضی ۷۵ هکتاری علی‌آباد...
۲۵/۰۷/۱۳۹۷