آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
۱۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون الحاق یک‌تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع...
۱۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون اصلاح ماده (۲۳۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۱۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی
۱۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون تصویب اصلاحات اساسنامه، کنوانسیون و آیین‌نامه کلی فراهمایی‌ (کنفرانس‌)ها، مجامع و جلسات اتحادیه...
۱۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها ۱۹۷۳(مارپل۷۸/۱۹۷۳)ـ...
۱۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۲۷/۱۲/۱۳۹۴
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی (سمیک)
۲۵/۱۲/۱۳۹۴
قانون اساسنامه مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی (آمبودزمانی) کشورهای عضو...
۰۶/۱۲/۱۳۹۴
قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۲۴/۱۱/۱۳۹۴