آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای...
۱۳/۰۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه‌های شماره ۲۰۰۰۳۵۶ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۵ و ۲۰۷۲۱ ـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵...
۰۸/۰۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۲۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای...
۰۸/۰۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین ارز یورو به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده‌های مالی...
۰۸/۰۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی تخم‌مرغ خوراکی به شماره تعرفه۰۴۰۷۲۱۱۰
۰۸/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح بند (۱۵) تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷
۰۸/۰۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص خدمات قابل برونسپاری به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششمتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح ردیف (۹۲۶) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۶۸۹۶۴/ت۵۵۱۸۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح بند (۱۴) تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح تبصره (۶) الحاقی به ماده (۸) اصلاحی آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق...
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
سند ملی راهیان نور کشور
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ساماندهی برگزاری آزمون‌های بین‌المللی
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نوکنده
۰۳/۰۲/۱۳۹۷