آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲۰۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ـ۱۴/۶/۱۳۹۴ مدیرکل روابط...
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۰۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۵ مصوبه شماره ۴۶۶۳/۹۲/۴/ش ـ ۶/۹/۱۳۹۲...
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۰۴۷ و ۲۰۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره هیأت ۲۰۷۱ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۳۲۵/۲/۲ـ۲۲/۳/۱۳۹۵ سازمان...
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان
۰۲/۰۲/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین
۰۲/۰۲/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۰۲/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی
۰۲/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۴) آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها
۰۲/۰۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مجتمع ایستگاهی حقانی
۰۲/۰۲/۱۳۹۸
قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری
۳۱/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره۲۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۳۱/۰۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان غلامعلی مهری و ابراهیم ابراهیمی، به عنوان اعضای هیأت عالی رسیدگی به...
۳۱/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۷
۳۱/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۶۶/ت۵۶۴۰۲هـ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۸
۳۱/۰۱/۱۳۹۸