آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین نامه نظام سنجش اعتبار
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (شرکت مادرتخصصی)
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اصلاح بند (۳) تصویب نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اصلاح مواد (۷)، (۹) و (۱۱) آیین‏نامه تشکل‏های مردم‏نهاد
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت های سهامی برق منطقه ای و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اصلاح تصویب نامه شماره ۳۷۱۶۹/ت۵۵۷۱۳هـ مورخ ۱/۴/۱۳۹۸
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
تدوین سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۶۵۷/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف...
۱۸/۰۴/۱۳۹۸
مصوبات جلسه مورخ ۳/۲/۱۳۹۸ هیأت امنای صندوق توسعه ملی
۱۸/۰۴/۱۳۹۸
آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی
۱۸/۰۴/۱۳۹۸
انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
۱۸/۰۴/۱۳۹۸